EiS na Facebook FanPage EiS na Twitter EiS na YouTube EiS na Google+ EiS News - kanał RSS EiS Forum News - kanał RSS

Ulubiony kiosk EiS
Prenumerata/e-wydania
Status użytkownika
 Nie jesteś zalogowanym/zarejestrowanym użytkownikiem serwisu EiS
       Zaloguj/zarejestruj się

 EiS w grudniu
EiS 12/2017

   Spis treści
   DVD + ONLINE


Poradnik EiS
Poradnik EiS - ZACZNIJ WSZYSTKO OD NOWA!

Spis treściEiS PLUS 5
BEATS & BASS

   Spis treści
   Na płycie DVD


EiS PLUS 6
TWORZENIE MUZYKI W KOMPUTERZE - Praktyczny Poradnik

Spis treściEiS PLUS 7
SPRZĘT DO STUDIA

Spis treściFAQ - najczęściej zadawane pytania

Szkoły i kursy realizacji dźwięku

       Powrót do indeksu FAQ

TEMATY
        Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina - Wydział Reżyserii Dźwięku
        Politechnika Wrocławska - Akustyka, Inżynieria Dźwięku
        Studium Techniki Inscenizacyjnej Teatru, Filmu i TV Zakładu Doskonalenia Zawodowego
        Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej - Inżynieria Dźwięku i Obrazu
        Policealne Studium Zawodowe - Realizator Dźwięku (w systemie zaocznym)
        Instytut Akustyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Reżyseria Dźwięku oraz Akustyka
        Studium Realizacji Dźwięku - Artystyczne Szkoły Policealne we Wrocławiu
        New Project Production - Kursy Realizacji Dźwięku
        Radiowa Akademia Umiejętności - Warsztaty Realizacji Dźwięku
        Akademia Filmu i Telewizji - policealna szkoła artystyczna w Warszawie
        Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego - Reżyseria Dźwięku (3-letnie studia pierwszego stopnia)
        Polski Instytut Edukacji Audio - SWAM Institute
        Instytut Fizyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie - akustyka i realizacja dźwięku
        Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Artystyczny - Produkcja i realizacja muzyki
        The Warsaw Mixdown Suite - Kurs Realizacji Dźwięku
        Akademia Dźwięku - Szkoła Abletona i cyfrowej produkcji muzycznej
        Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku
        Akademia Realizacji Dźwięku - studia podyplomowe
        Szkoła Produkcji Muzycznej
        Kreacja Dźwięku: film, telewizja, gry - trzyletnie studia licencjackie przy Warszawskiej Szkole Filmowej

ODPOWIEDZI


Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina - Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział powstał w 1954 roku jako jeden z pierwszych w świecie. W trybie 5letnim kształci się na nim reżyserów dźwięku. Do czwartego roku studia są unitarne, a następnie można wybrać jedną z dwóch specjalności: reżyserię muzyczną lub reżyserię dźwięku w filmie.
SPECJALNOŚCI (od IV roku)
- reżyseria muzyczna
- reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
STUDIA
Trwają 5 lat. Program obejmuje 5 grup przedmiotów:
- główne - reżyseria muzyczna i reżyseria dźwięku w filmie
- kierunkowe - m.in. fonograficzna analiza partytury, realizacja muzyki elektronicznej, technika studyjna, solfeż barwy
- kierunkowe techniczne - m.in. akustyka, elektroakustyka, podstawy elektroniki, laboratorium
- muzyczne - m.in. czytanie partytur, historia form i stylów muzycznych, kształcenie słuchu, instrumentacja symfoniczna
- ogólnohumanistyczne - m.in. filozofia, estetyka, historia filmu, języki obce
Studenci odbywają wakacyjne praktyki zawodowe i praktykę dyplomową w instytucjach lub firmach zajmujących się nagraniami dźwiękowymi.
Absolwenci mogą pracować jako reżyserzy lub realizatorzy dźwięku w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, firmach nagraniowych, teatrach muzycznych, jako operatorzy dźwięku w filmie, ilustratorzy muzyczni.
KANDYDACI
Predyspozycje: poza ogólnymi uzdolnieniami muzycznymi i matematyczno-fizycznymi, wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, szybki refleks, podzielność uwagi, krytycyzm. Mile widziane (poza muzycznymi) zainteresowania filmem, teatrem, fonografiką. Nie jest wymagane świadectwo średniej szkoły muzycznej.
Kandydaci na pierwszy rok studiów powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału do dnia 29 maja następujące dokumenty: podanie zawierające życiorys, świadectwo dojrzałości, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania i nauki zawodu, 4 fotografie, nuty (jeśli kandydat nie ma własnego akompaniatora, a gra z towarzyszeniem fortepianu). Egzaminy odbywają się w drugiej dekadzie czerwca. Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu należy dokonać ustalonej wpłaty na konto Akademii Muzycznej i okazać dowód wpłaty. Tematy z egzaminów z poprzednich lat są do wglądu w Dziekanacie.
ZASADY egzaminów wstępnych:
- bez względu na to co zdawało się na maturze trzeba zdawać egzamin z wiadomości fizyczno-matematycznych, który ma charakter sprawdzianu. Na pewno łatwiej zdać ten egzamin będąc po maturze z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym
- egzamin z wiadomości humanistycznych nie jest egzaminem z języka polskiego, lecz - jak sama nazwa wskazuje - egzaminem ze świadomości i wiadomości dotyczących szeroko pojętej humanistyki (sztuka teatralna, filmowa, literatura, muzyka)
- oceny na świadectwie maturalnym nie przekładają się bezpośrednio na punktację egzaminów wstępnych, ale mogą być brane pod uwagę przez komisję Kolokwium z kierunku studiów
- nie jest wymagane świadectwo ukończenia średniej szkoły muzycznej, ale konieczna jest wiedza i umiejętności na poziomie takiej szkoły.
DOBRE RADY
Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy i obejmują:
- KOLOKWIUM Z KIERUNKU STUDIÓW.
Egzamin ustny: obejmuje sprawdzenie przydatności kandydata do zawodu reżysera dźwięku, sprawdzenie ogólnej wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagraniach muzycznych, historii kultury.
- WIADOMOŚCI FIZYCZNO-MATEMATYCZNE
Egzamin pisemny: 5 do 6 zadań zakres średniej szkoły ogólnokształcącej, klas nie matematyczno-fizycznych.
Egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji i określenie dziedziny, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.
- KSZTALCENIE SŁUCHU I HARMONIA
Egzamin pisemny: dyktando pamięciowe, dyktando harmoniczne, dyktando 3 głosowe, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii.
Egzamin ustny: czytanie nut głosem, określanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.
- INSTRUMENT
Praktyczny egzamin polegający na zaprezentowaniu przygotowanego programu na wybranym instrumencie (uzgodnionym z Dziekanatem).
- WIADOMOŚCI HUMANISTYCZNE
Egzamin pisemny: do wyboru jeden z kilku tematów obejmujących wiedzę z dziedzin: muzyki, literatury, sztuki, życia kulturalnego, z uwzględnieniem podłoża historycznego.
KURS PRZYGOTOWAWCZY
Wydział Reżyserii wspólnie z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki organizuje w gmachu Akademii Muzycznej im. F. Chopina kurs przygotowawczy z matematyki i fizyki, kształcenia słuchu, harmonii, historii muzyki i form muzycznych.
KONTAKT
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Centrala: tel (022) 827-72-41, fax 827-83-06
Filia w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Centrala: tel. (085) 742-15-07, fax: 742-85-08
www.chopin.edu.pl

       Powrót na górę


Politechnika Wrocławska - Akustyka, Inżynieria Dźwięku

Specjalności:
- Akustyka
- Inżynieria Dźwięku
Politechnika umożliwia studentom naukę według standardowych zasad, ale pozwala także na wybór poszczególnych przedmiotów i trybu kształcenia. Prowadzi jednocześnie program wymiany studentów, co pozwala na częściowe studiowanie na uczelniach europejskich. Ponadto Politechnika posiada swoje filie w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. O przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw, jednak każdy może podnieść swoje wyniki kwalifikacyjne zdając specjalnie organizowane egzaminy.
Na pierwszych latach studiów prócz przedmiotów kierunkowych program nauczania obejmuje przedmioty matematyczne, fizykę, podstawy informatyki, przedmioty humanistyczno - menedżerskie, języki obce oraz zajęcia sportowe. Co trzeci student Politechniki korzysta z pomocy materialnej lub miejsc w domach studenckich. Ważnym elementem motywacyjnym dla studentów są wysokie stypendia naukowe.
Ogólna charakterystyka specjalności Akustyka.
Specjalność ta prowadzona tylko na studiach magisterskich, adresowana jest do osób interesujących się elektroakustyką, inżynierią dźwięku, technikami cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych, techniką ultradźwiękową, zagadnieniami ochrony przed hałasem i wibracjami, technikami komputerowego wspomagania projektowania oraz problematyką akustycznej komunikacji człowiek - człowiek i człowiek - komputer.
Ogólna charakterystyka specjalności Inżynieria Dźwięku
Specjalność ta - prowadzona na studiach inżynierskich - adresowana jest do osób interesujących się inżynierią dźwięku. Obejmuje ona problemy zarówno realizacji dźwięku, jak i eksploatacji i konstrukcji aparatury elektroakustycznej z położeniem nacisku na umiejętności praktyczne w tym zakresie.
KONTAKT:
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
doc. dr inż. Janusz Renowski
tel. (0~71) 320-30-61, 321-06-58
www.pwr.wroc.pl

       Powrót na górę


Studium Techniki Inscenizacyjnej Teatru, Filmu i TV Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Zajęcia prowadzone są w ZDZ na ul. Podwale 13 (teoria), a praktyki odbywają się w teatrach: Narodowym (4 sceny), Polskim, Muzycznym "ROMA", Syrena oraz w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych na ul. Chełmskiej, studiach i plenerach filmowych na terenie Warszawy oraz w TVP na ul. Woronicza i Pl. Powstańców Warszawskich. Wykładowcami teorii zawodu są absolwenci i aktualni nauczyciele Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej, Instytutu Sztuki, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej.
Studium przyjmuje uczniów w zależności od sytuacji również w ciągu roku szkolnego na dwa równoległe systemy nauczania (dzienny i wieczorowy). Warunkiem przyjęcia jest ukończone 18 lat oraz ukończone liceum ogólnokształcące (absolutorium) lub średnia szkoła zawodowa. Przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna, dotycząca elementarnego przygotowania zawodowego (elektromechanika, krawiectwo, itp.).
Edukacja zawodowa w studium odbywa się na zasadzie "mistrz - uczeń", co oznacza, iż dany nauczyciel zawodu może mieć od trzech do pięciu uczniów, w związku z tym czesne wynosi 400zł miesięcznie. W momencie podjęcia nauki należy wpłacić jednorazowe wpisowe w wysokości czesnego.
Osoby z poza Warszawy muszą zorganizować zakwaterowanie we własnym zakresie, istnieje również możliwość wynajęcia pokoi w internacie - Radzymin.
KONTAKT:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Zespół Szkół Artystycznych
Studium Realizacji Dźwięku
ul. Podwale 13
00-252 Warszawa tel. (022) 831-00-81 wew. 134, 110 lub 118, fax (022) 635-78-49
Dyrektor: dr n. hum. Zdzisław Siwak
tel. (0~22) 40-02-88
http://teatralna.zdz.edu.pl

       Powrót na górę


Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej - Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Inżynieria Dźwięku i Obrazu jest specjalnością w ramach kierunku Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej (pięcioletnie studia magisterskie).
Specjalność Inżynieria Dźwięku jest ukierunkowana przede wszystkim na aplikacje praktyczne metod rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych we współczesnej telekomunikacji i multimediach. W związku z tym, specjalność ta wykorzystuje również wiedzę z obszaru akustyki, psychofizjologii percepcji, a także estetyki muzycznej. Absolwent tej specjalności jest szeroko wykwalifikowanym inżynierem specjalizującym się w zastosowaniach technologii informatycznej w telekomunikacji, w przesyłaniu i przetwarzaniu sygnałów, a także w akustyce fonicznej, w technice rejestracji nagrań i w technologii studyjnej.
Kwalifikacje absolwentów pozwalają im na obejmowanie różnego typu stanowisk zawodowych w różnego typu przedsiębiorstwach na terenie całego kraju oraz za granicą. Dzięki szerokiemu zakresowi wiedzy w dziedzinach elektroniki, telekomunikacji, akustyki i inżynierii dźwięku, Katedra jest reprezentowana w praktycznie każdym polskim przedsiębiorstwie związanym z inżynierią dźwięku. Do tych przedsiębiorstw należą między innymi: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Radio Gdańsk, Young Digital Poland, a także liczne zespoły muzyczne, wyższe uczelnie i inne. Absolwenci to również poszukiwani na rynku pracy niezależni inżynierowie i realizatorzy. Są wśród nich także menedżerowie przedsiębiorstw, projektanci sprzętu, projektanci systemów dźwiękowych, technicy, naukowcy, realizatorzy nagrań, inżynierowie systemów nagłośnieniowych.
Inżynieria Dźwięku i Obrazu jest specjalnością interdyscyplinarną. Zarówno program studiów jak i zakres zainteresowań naukowych Katedry obejmuje takie dziedziny jak cyfrowe przetwarzanie sygnałów, projektowanie systemów mikroprocesorowych, techniki komputerowego przetwarzania sygnałów fonicznych, akustykę muzyczną, akustykę mowy, syntezę dźwięku, elektroakustykę, akustykę psychofizjologiczną, miernictwo akustyczne, teorię muzyki, technologię nagrań oraz technikę systemów nagłośnieniowych.
W zależności od indywidualnych zainteresowań studenci mogą kształtować tematykę swojej pracy dyplomowej w ramach szerokiego zakresu zagadnień związanych z inżynierią dźwięku.
Najczęściej wybierana przez studentów tematyka obejmuje takie dziedziny jak:
- projektowanie, kostrukcja i oprogramowanie różnego typu systemów i narzędzi do przetwarzania sygnałów dźwiękowych,
- projektowanie i oprogramowanie systemów mikroprocesorowych cyfrowego przetwarzania sygnałów, przeznaczonych m.in. do syntezy dźwięku, rekonstrukcji sygnałów oraz specjalnych efektów dźwiękowych,
- obsługa i konserwacja elektronicznych systemów dźwiękowych,
- technologia nagrań studyjnych i plenerowych,
- technologia systemów nagłośnieniowych.
Na Wydział ETI co roku przyjmowanych jest około 500 studentów z liczby około 1500 kandydatów. Około 280-300 studentów wybiera kierunki Elektronika i Telekomunikacja. Specjalność Inżynieria Dźwięku i Obrazu wybiera średnio szesnastu studentów trzeciego roku w roku akademickim, oraz jeden, dwóch uczestników Studium doktoranckiego (więcej szczegółów na temat Studium doktoranckich można uzyskać na stronie wydziału).
Wszyscy pracownicy naukowi Katedry są członkami Audio Engineering Society. Biorą oni udział w działalności AES prezentując wyniki badań, organizując warsztaty i pełniąc funkcje organizacyjne. Pracownicy Katedry są również we władzach Polskiej Sekcji Studenckiej AES.
W toku studiów słuchacze nabywają wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu komputerowych technik przetwarzania sygnałów w oparciu o nowoczesne układy mikroprocesorowe i komputerowe. Dotyczy to w szczególności projektowania i uruchamiania systemów DSP (cyfrowe procesory sygnałowe) i rozwijania umiejętności w zakresie obsługi i wykorzystania multimedialnych systemów sieciowych Unix. Ponadto studenci otrzymują wiedzę z zakresu alternatywnych technik obliczeniowych, stanowiących podstawę przyszłościowych systemów działających w oparciu o metody sztucznej inteligencji, takich jak m.in. sieci neuronowe i logika rozmyta. Systemy takie pozwalają na osiąganie zupełnie nowych możliwości w zakresie stosowania komputerów jako narzędzi inteligentnej obróbki danych i sygnałów.
Katedra dysponuje m.in. siecią stacji roboczych w systemie Unix, dwoma laboratoriami cyfrowego przetwarzania sygnałów i techniki mikroprocesorowej, laboratorium cyfrowej techniki fonicznej i wielośladowym studiem nagrań.
Adres Katedry:
Katedra Systemów Multimedialnych
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
Numery telefonów
Sekretariat Katedry: (058) 347-13-01, Faks: 347-11-14
E-mail: www_ksm@sound.eti.pg.gda.pl
http://sound.eti.pg.gda.pl

       Powrót na górę


Policealne Studium Zawodowe - Realizator Dźwięku (w systemie zaocznym)

Słuchacze muszą posiadać bardzo dobry słuch muzyczny i tzw. słuch realizatorski. W ciągu dwóch lat zapoznawani są z podstawowymi urządzeniami i technikami rejestracji dźwięku, potrzebnymi do wykonywania zawodu realizatora dźwięku. Uczą się również języka angielskiego, zasad muzyki, gry na pianinie (fortepianie), historii muzyki, instrumentoznawstwa oraz poznają teorię akustyki i doskonalą słuch muzyczny.
W nowoczesnym studiu nagrań (znajdującym się w Ośrodku) słuchacze są przygotowywani do wykonywania przyszłej pracy zawodowej.
Ukoronowaniem nauki jest własna praca (konkretne nagranie) na 24-bitowym, 64-śladowym komputerowym systemie dźwiękowym ProTools. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w rozgłośniach radiowych, telewizyjnych, przy nagłośnieniach oraz w studiach nagraniowych.
Słuchacze Szkoły Policealnej zamieszkali poza Krakowem mogą skorzystać odpłatnie z miejsca w internacie oraz wyżywienia. Słuchacze Zaocznej Szkoły Policealnej opłacają w każdym semestrze czesne ustalane w każdym roku szkolnym przez Dyrektora Ośrodka.
Zasady rekrutacji.
Do końca lipca każdego roku szkolnego kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły potrzebne dokumenty: podanie, życiorys, świadectwo, 3 zdjęcia, orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie. Do Szkoły Policealnej przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby z dysfunkcją wzroku, w dalszej kolejności w ramach wolnych miejsc pozostali kandydaci. Egzaminy wstępne odbywają się co roku w ostatnim tygodniu sierpnia. O egzaminach kandydaci zawiadamiani są listownie. Na kierunkach stacjonarnych przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
Egzaminy: pisemny z fizyki (dział akustyki ze szkoły średniej), ustny - przesłuchanie muzyczne (elementy kształcenia słuchu), ustny - przesłuchanie akustyczne.
Kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
ul. Tyniecka 7
30-319 Kraków
Tel. (012) 266-66-80, fax (012) 266-86 22, 267-44-20
www.blind.krakow.pl
Studio MixPlus - www.studio.blind.krakow.pl

       Powrót na górę


Instytut Akustyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Reżyseria Dźwięku oraz Akustyka

Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał na bazie utworzonej w 1946 roku Pracowni Akustycznej, w ramach Katedry Fizyki Doświadczalnej. W 1952 rozpoczął się drugi etap rozwoju tej placówki naukowej, mianowicie przy Katedrze Fizyki Teoretycznej utworzono Zakład Akustyki i Teorii Drgań. Zakres badań naukowych obejmował oprócz wspomnianych działów akustyki również psychoakustykę. W 1956 roku powołano samodzielną jednostkę uniwersytecką, Katedrę Akustyki i Teorii Drgań, przemianowaną w 1969 na Katedrę Akustyki. Po prawie 30-latach działania Katedry w roku 1985, placówka została przekształcona w specjalistyczny Instytut Akustyki na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM. W końcu roku 1988 utworzono w Instytucie 4 specjalistyczne zakłady: Elektroakustyki, Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki, Akustyki Środowiska, Akustyki Molekularnej.
Nowy rozdział w historii uczelni otwarty został w lipcu 1999, kiedy to po 10 latach oczekiwań do użytku oddano nowy gmach Instytutu Fizyki UAM. W roku akademickim 2000/2001 zmieniona zostaje dydaktyka, oprócz studiów licencjackich w zakresie protetyki słuchu i ochrony przed hałasem uruchomiony został licencjat z reżyserii dźwięku.
Przeorganizowany został też proces dydaktyczny, tak, aby studenci uzyskali możliwość bezkolizyjnego przejścia po 3 latach nauki na 2-letnie studia magisterskie. Od początku 2000 roku organizowane są wykłady dla pracowników i studentów Wydziału Fizyki zatytułowane "Akustyka XXI wieku".
Reżyseria Dźwięku
Student kształcony w ramach 3-letnich studiów licencjackich z reżyserii dźwięku ma przede wszystkim nabyć wrażliwość muzyczną, tzn. ma potrafić zrozumieć język muzyka oraz przetłumaczyć go na praktycznie pojęty dla akustyka dźwięku. Aby cel ten zrealizować konieczna jest nauka obydwu języków: muzycznego i akustycznego. W ramach przedmiotów muzycznych, wrażliwość kształcona jest poprzez program audycji dźwiękowych, prowadzonych przez kompozytorów i muzyków. Szczególny nacisk położony jest na naukę oceny jakości dźwięku poprzez "trening słuchowy". Przedmioty akustyczne obejmują wiedzę w zakresie generacji, propagacji, rejestracji, odtwarzania oraz percepcji dźwięku ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej obróbki sygnału dźwiękowego.
Ponadto student poznaje zasady:
- kształtowania obrazu dźwiękowego w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej
- realizacji dźwięku przy nagraniach małych form muzycznych i słownych
- adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, która obejmuje materiał fizyki na poziomie szkoły średniej oraz test na wrażliwość muzyczną. Test na wrażliwość muzyczną dotyczy między innymi oceny poczucia rytmu, tonacji oraz preferencji muzycznych.
Profil kształcenia:
Pierwszy rok studiów obejmuje oprócz przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, informatyka) przedmioty kierunkowe takie jak wprowadzenie do akustyki, elektroakustyka oraz audycje muzyczne z wiadomościami o muzyce. Na drugim roku pojawiają się dalsze przedmioty kierunkowe, między innymi: practicum z elektroakustyki, trening słuchowy, cyfrowa obróbka sygnałów dźwiękowych, psychoakustyka, akustyka wnętrz, nagłaśnianie pomieszczeń i przestrzeni otwartej, akustyka muzyczna, współczesne formy muzyczne. Natomiast na trzecim roku nacisk położony jest na pracę w studiu nagrań. Studenci odbywają praktyki w krajowych ośrodkach gdzie realizowane są różne formy pracy z dźwiękiem (studia nagrań, teatry, sale koncertowe).
Możliwość dalszego kształcenia:
Studenci po uzyskaniu licencjatu mogą kontynuować naukę na dwuletnich, uzupełniających studiach magisterskich.
Kontakt:
Instytut Akustyki UAM
ul. Umultowska 85
tel. (0-61) 827-31-12
www.ia.amu.edu.pl
e-mail: anula@amu.edu.pl

       Powrót na górę


Studium Realizacji Dźwięku - Artystyczne Szkoły Policealne we Wrocławiu

Studium uczy technologii realizacji dźwięku, jego montażu i emisji. Przygotuje do pracy przy programach radiowych i telewizyjnych, do realizacji transmisji "na żywo" i udźwiękawiania filmów animowanych. Studium gwarantuje dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, zajęć praktycznych w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich. Najlepsi z pewnością zostaną zauważeni przez potencjalnych pracodawców. Bez względu na to, ile masz lat, możesz zdobyć nowe umiejętności, rozwinąć się, nawiązać wartościowe kontakty. W Studium nauczają uznani wykładowcy, rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę, między innymi, w radiu, telewizji, teatrze, wytwórniach płytowych, agencjach artystycznych, agencjach reklamowych, firmach producenckich.
Czas trwania nauki: 2 lata
System nauczania: zaoczny
Czesne(2005 r.): 290 zł miesięcznie
Potrzebne dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w siedzibie Regionalnego Ośrodka Edukacji),
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kserokopia dowodu osobistego,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
- 4 zdjęcia.
Tematyka zajeć:
- technika studyjna
- konserwacja
- technika filmowa, telewizyjna, radiowa, fonograficzna, teatralna i estradowa
- zajęcia studyjne
- montaż dźwięku
- organizacja produkcji
- nauka o muzyce
- fonetyka i dykcja
- propedeutyka historii sztuki
- akustyka i instrumentoznawstwo
- elektrotechnika, elektroakustyka i elektronika
- prawo i organizacja firm
- informatyka
- zarys wiedzy o gospodarce
Adres:
Artystyczne Szkoły Policealne - Studium Realizacji Dźwięku
ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
Tel. (0-71) 342-27-74, 346-07-63. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
E-mail: biuro@roe.pl
www.szkolyartystyczne.pl

       Powrót na górę


New Project Production - Kursy Realizacji Dźwięku

Organizatorem Warsztatów Realizacji Dźwięku jest firma New Project Production. Warsztatom medialnie patronuje magazyn "Estrada i Studio". Cyklicznie organizowane kursy przeprowadzane są we własnym studiu nagrań oraz sali widowiskowej i łączą wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi. Zajęcia odbywają się w małych grupach (kilka osób) i trwają sześć (lub trzy) dni (po 8-9 godzin).
Każdy z kursantów korzystając z pomocy instruktora uczestniczy w realizacji nagrania wielośladowego lub nagłośnienia scenicznego przy wykorzystaniu technik i urządzeń analogowych oraz cyfrowych. Uczestnicy kursu otrzymują obszerne pakiety dodatkowych materiałów dotyczących tematyki wykładów, płyty CD z dokonanymi nagraniami oraz prezentacjami audio poznanych urządzeń, a także dyplom ukończenia kursu.
Zakres szkolenia:
- realizacja dźwięku w studio (50 lub 25 godzin zajęć w profesjonalnym studio nagrań),
- realizacja dźwięku na scenie (50 lub 25 godzin zajęć w sali widowiskowej),
- obsługa oprogramowania muzycznego (8 lub 16 godzin zajęć/jeden typ programu, sala komputerowa i studio nagrań)
- obsługa sprzętu muzycznego (np. rejestratorów z serii Roland VS, samplerów, etc., 8 lub 16 godzin zajęć w studiu nagrań).
Zajęcia prowadzą: Tomasz Wróblewski, Rafał Szomabara, Grzegorz Fotek, Aleksander Ryszka, Piotr Semczuk (autor polskiej Multimedialnej Instrukcji Obsługi programu Cubase VST), Marek Korbecki (autor książki "Komputerowe Przetwarzanie Dźwięku") oraz Krzysztof Maszota.
Kontakt:
New Project Production
Krzysztof Maszota
ul. Waryńskiego 28
05-200 Wołomin
Tel. (022) 787 21 28, 0607-571-300
E-mail: maszota@eis.com.pl
www.studio.strefa.pl

       Powrót na górę


Radiowa Akademia Umiejętności - Warsztaty Realizacji Dźwięku

Radiowa Akademia Umiejętności dysponuje salami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt oraz wygodnym zapleczem zapewniającym dobre warunki do przeprowadzenia zajęć. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia, kursu lub warsztatu. Radiowa Akademia Umiejętności organizuje także szkolenia językowe dla osób występujących publicznie: mikrofonowe dla osób zainteresowanych zdobyciem karty mikrofonowej, dla spikerów nieradiowców, konsultacje i treningi logopedyczne.
Tematyka Warsztatów Realizacji Dźwięku:
- podstawy techniki dźwiękowej
- studio i estrada; akustyka i nagłośnienie
- techniki realizacji nagrań
- słuchowa ocena dźwięku
Adres:
Polskie Radio
Radiowa Akademia Umiejętności
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
Tel.: (022) 645-91-99, 645-54-58, 645-54-57, 645-54-59, 645-94-50, 645-93-74, 645-94-48
fax. 645-59-65, 645-39-28
E-mail: rau@radio.com.pl, zajac@radio.com.pl
www.radio.com.pl

       Powrót na górę


Akademia Filmu i Telewizji - policealna szkoła artystyczna w Warszawie

Warunkiem przyjęcia do Akademii Filmu i Telewizji jest posiadanie średniego wykształcenia i odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej.
Nauka w szkole jest oparta na autorskich programach wykładowców. Zasadą działalności Szkoły jest unitarna, wspólna dla wszystkich słuchaczy nauka w trakcie pierwszego roku. Ostateczny wybór specjalności dyplomowej następuje na koniec pierwszego roku nauki, po konsultacji słuchacza z wykładowcą prowadzącym daną specjalność.
- reżyseria
- scenariopisarstwo
- sztuka operatorska
- montaż
- realizacja dźwięku
- organizacja produkcji

Egzamin wstępny
Jedyną formą egzaminu wstępnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
Na rozmowie kwalifikacyjnej nie jest wymagana wiedza z konkretnych przedmiotów. Komisję Interesuje ogólna wiedza o filmie i TV, motywacja kandydata oraz jego ewentualne doświadczenie w dziedzinie filmu i TV. Wpływ na ocenę ma również przedstawienie przez kandydata własnych prac związanych z wybieraną specjalnością. Prace należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną; mogą to być krótkie formy audiowizualne (w różnych formatach), fotografie, prace graficzne i plastyczne, pomysły i projekty scenariuszy oraz inne formy literackie, próbki montażowe, nagrania i mixy dźwiękowe, itp.
Egzamin wstępny jest bezpłatny.

Aby zostać słuchaczem Akademii Filmu i Telewizji, należy:
- prawidłowo wypełnić kwestionariusz na stronie internetowej AFiT, w terminie do 20 czerwca
- zapisać się w biurze Szkoły na rozmowę kwalifikacyjną, osobiście lub telefonicznie pod numerami 0-22 840 67 40 lub 0-22 841 12 11 w. 451; zapisów dokonujemy się na podstawie przesłanych drogą internetową kwestionariuszy
- przynieść na rozmowę kwalifikacyjną dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości kandydata, 4 zdjęcia legitymacyjne, świadectwo dojrzałości lub inny dokument stwierdzający wykształcenie minimum średnie (wystarczy kserokopia lub odpis) oraz własne prace do zaprezentowania komisji egzaminacyjnej
- odbyć z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną przed komisją złożoną z wykładowców AFiT
- wpłacić pierwszą ratę czesnego w podanym terminie
- przybyć na zebranie organizacyjne w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w celu wpisania na listę słuchaczy Akademii Filmu i Telewizji.

Warunkiem ukończenia Akademii Filmu i Telewizji jest uzyskanie zaliczeń semestralnych ze wszystkich przedmiotów obowiązujących w dwuletnim cyklu nauki oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu dyplomowego, na którym należy przedstawić pracę (film, scenariusz, itp.) przygotowaną pod opieką wykładowcy AFiT w wybranej specjalności dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Akademii Filmu i Telewizji z zaznaczeniem specjalności dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego.

Adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21, budynek nr 23 na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.
Biuro jest czynne codziennie w godzinach 9:15 - 14:45
Tel.: (022) 840 67 40, (022) 841 12 11 w. 451, 0601 801 118, 0501 053 059
Fax: (022) 840 67 40
E-mail: akademia@afit.edu.pl, biuro@afit.edu.pl, jozef.gebski@afit.edu.pl
www.afit.edu.pl

       Powrót na górę


Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego - Reżyseria Dźwięku (3-letnie studia pierwszego stopnia)

Egzamin jest dwuetapowy:
I etap:
a) kształcenie słuchu i harmonia:
- egzamin pisemny: dyktanda (pamięciowe, harmoniczne, trzygłosowe), korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii:
- egzamin ustny: czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.
b) wiadomości z fizyki i matematyki:
- egzamin pisemny: zadania z zakresu szkoły średniej ogólnokształcącej, program "nowej matury" z matematyki i fizyki na poziomie podstawowym;
- egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.
Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z fizyki i matematyki według nowych zasad. W przypadku kandydatów z "nową maturą" wyniki egzaminu maturalnego z fizyki i matematyki (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) przeliczone zostaną zgodnie z regulaminem rekrutacji przyjętym w uczelni
II etap:
Kolokwium (ustne) z kierunku studiów: sprawdzenie przydatności kandydata do zawodu reżysera dźwięku, sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagraniach muzycznych.
Uwaga: kandydatów na reżyserię dźwięku obowiązują badania audiometryczne.

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia będą zwolnieni z części egzaminów wstępnych obejmujących wiedzę z zakresu "Historii muzyki, fizyki i matematyki" w przypadku zdawania tego przedmiotu w trybie "nowej matury". Ocena z przedmiotu zostanie przeliczona na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Szczegóły procedury rekrutacyjnej określi w takim wypadku kandydatowi wydziałowa komisja rekrutacyjna.
Dla kandydatów zamiejscowych Uczelnia może zarezerwować miejsca w Domu Studenta.

Kontakt: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Dział Nauczania, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
Tel.: 052-321-15-25, 052-321-05-82 wew. 28
E-mail: ts@amuz.bydgoszcz.pl
www.amuz.bydgoszcz.pl

       Powrót na górę


Polski Instytut Edukacji Audio - SWAM Institute

Instytut SWAM oferuje intensywne kursy ukierunkowane na zagadnienia związane z produkcją muzyki. Zajęcia odbywają się w profesjonalnych studiach nagraniowych (Izabelin, Sonus, Fort11) w grupach do 6 osób i w salach koncertowych lub konferencyjnych firmy Polsound w grupach do 12 osób. Kursy organizowane są w trybie weekendowym (jeden dzień, dwa dni lub dwa weekendy) i uwzględniają różny poziom zaawansowania uczestników. Instytut kładzie nacisk na praktykę poszczególnych zagadnień i oraz pogłębianie świadomości istotności jakości poszczególnych elementów w procesie produkcji dźwiękowej. Tematyka kursów obejmuje m.in.: miks i mastering; inżynierię, reżyserię i realizację dźwięku; sound design, produkcję, aranżację i kompozycję; nagłośnienie koncertów oraz warsztat didżeja.
Zajęcia prowadzą m.in.: Andrzej Karp, Marek Walaszek, Andrzej Puczyński, Grzegorz Rożek, Michał Jurek, DJ Technik, DJ Steez, Wojciech Błażejczyk, Magdalena Navarrete. Ponadto Instytut SWAM współpracuje z firmami: PSP Audioware, Audiostacja, Audioplan i Fabryka Zespołów. Funkcjonujący w ramach Instytutu magazyn SWAM prowadzony jest w formie wideo-wywiadów ze znanymi specjalistami w dziedzinie produkcji muzycznej, którzy są pytani o wszystko, co znajduje się na drodze od idei kompozytorskiej do finalnego nagrania muzycznego.

Kontakt:
info@swam.com.pl
www.swam.com.pl
tel.: 0508-031-321

       Powrót na górę


Instytut Fizyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie - akustyka i realizacja dźwięku

Celem tworzonej specjalności jest wykształcenie młodych ludzi w dziedzinie fizyki posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu powstawania i propagacji fal oraz akustyki, nowoczesnych materiałów elektronicznych stanowiących podstawy budowy przetworników elektroakustycznych. Gruntowne przygotowanie techniczne będzie uzupełnione wykształceniem muzycznym w zakresie kształcenia słuchu i fonograficznej analizy partytury oraz wiadomościami z historii muzyki i literatury muzycznej.

Absolwenci mogą pracować np. jako:
- realizatorzy dźwięku
- producenci muzyczni
- montażyści dźwięku
- operatorzy dźwięku
- w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych
- w teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych
- przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych
- w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)

Plan studiów
Pierwsze dwa semestry będą miały na celu kształcenie ogólne w zakresie nauk ścisłych. Nauka przedmiotów specjalizacyjnych rozpocznie się od trzeciego semestru. Studenci otrzymają wówczas wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w pracy realizatora nagrań. Duży nacisk jest położony na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Po czwartym semestrze studenci odbędą praktykę zawodową w studiu nagrań lub studiu radiowym aby zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy realizatora dźwięku. W ramach programu Erasmus studenci będą mieli możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu realizacji części zajęć lub starzy zawodowych.

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada umiejętności, które pozwalają mu na wykonywanie pracy realizatora dźwięku lub jego asystenta. Jest przygotowany do pracy w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, realizacji oprawy dźwiękowej widowisk oraz realizacji dźwiękowych form multimedialnych, na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczna dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych jak również wiedzę specjalistyczną z zakresu akustyki oraz generacji i propagacji fal, jak również wiedzę ogólną z zakresy fizyki i matematyki wymaganą na poziomie studiów I stopnia. Absolwent nabył wrażliwość muzyczną aby rozumieć język muzyka oraz przetłumaczyć go na praktyczny język akustyka-inżyniera dźwięku.

Sekretariat
tel: 034 361 22 28
fax: 034 366 82 52
e-mail: sekretariat-if@ajd.czest.pl

Adres
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
www.if.ajd.czest.pl

       Powrót na górę


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Artystyczny - Produkcja i realizacja muzyki

Istniejąca już trzeci rok specjalizacja kształci studentów zainteresowanych muzyką w szerokim rozumieniu – od osób tworzących muzykę, poprzez realizatorów dźwięku, montażystów, producentów muzycznych po managerów zespołów muzycznych. Trzyletni program licencjacki specjalizacji Produkcja i realizacja muzyki umożliwia zapoznanie się z historycznymi i współczesnym technikami nagraniowymi, zapewnia profesjonalne przygotowanie do zawodu producenta muzycznego, realizatora dźwięku, dj-a i organizatora imprez muzycznych. Studia rozwijają umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie, korzystania z nowoczesnego sprzętu muzycznego i pracy w studio nagraniowym. Wszechstronna wiedza, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna pozwoli absolwentowi PRM sprawnie poruszać się w świecie współczesnego, muzycznego show biznesu.

Kadra dydaktyczna PRM to m.in.:
prof. Alicja Helman (Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ), Adam Lewartowski (Lstadt), Piotr Dmuchowski (PSPaudioware.com, Politechnika Łódzka), Bartłomiej Frank (Estrada i Studio, Studio im. Alberta Hofmanna), Monika Wendorff (Akademia Muzyczna w Łodzi, kierownik produkcji planów filmowych)

Absolwent PRM to potencjalny:
- producent muzyczny
- realizator nagrań
- montażysta dźwięku
- DJ
- menedżer zespołów muzycznych, promotor, agent
- muzyk studyjny/estradowy
- dziennikarz, krytyk muzyczny

Przedmioty specjalizacyjne:
- Teoria muzyki
- Historia muzyki
- Muzyka współczesna
- Muzyka i Komputer
- Jam session
- Studio
- Kształcenie słuchu
- Zasady muzyki
- Produkcja i realizacja muzyki
- Organizacja i zarządzanie w show biznesie

Zdobyte podczas zajęć umiejętności pozwolą odnaleźć się na rynku pracy m.in. w studiach nagraniowych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w studiach postprodukcyjnych (w filmie, reklamie, radiu), na planie filmowym, czy telewizyjnym (jako operator dźwięku), w firmach nagłaśniających koncerty i inne imprezy masowe. Praktyki zawodowe studentów PRM polegają na pracy w wybranej firmie działającej w branży muzycznej – od studiów nagraniowych, poprzez firmy nagłośnieniowe aż po agencje reklamowe, i umożliwiają płynne przejście z murów uczelni w świat późniejszej pracy.

Informacje: www.ahe.lodz.pl, www.prm.ahe.lodz.pl

       Powrót na górę


The Warsaw Mixdown Suite - Kurs Realizacji Dźwięku

Professional Sound Engineering jest w całości zaprojektowany przez Maurizio Barausse, założyciela i właściciela WMS
i prowadzony przez wykładowców, którzy zdobywali doświadczenie w realizacji oraz wykładali na placówkach szkolących profesjonalistów w Polsce oraz za granicą. PSE to jedyny w Polsce kurs oferujący zdobywanie skondensowanej wiedzy teoretycznej oraz 100-godzinną indywidualną praktykę w profesjonalnym, high-endowym studiu.
Program łączy długoletnie doświadczenie założyciela WMS, który zdobywał wiedzę na Uniwersytecie w Salford oraz prowadząc kursy w swoim studiu we Włoszech, a także wykładowców, będących jednocześnie muzykami, producentami i realizatorami dźwięku. Kurs PSE jest najlepszym wyborem dla tych osób, którym zależy na najwyższej jakości kształcenia. To kurs stworzony przez profesjonalistów po to, aby szkolić profesjonalistów jutra.
Zajęcia odbywają się w całości w środowisku studia WMS. Ponad 100 godzin obcowania z najnowszymi technologiami realizatorskimi w połączeniu z możliwością dostępu do studia na 6-o i 12-o godzinne sesje dają najlepsze przygotowanie do późniejszego wykonywania zawodu - pracy z dźwiękiem.

Kurs Realizacji Dźwięku w WMS to:
- ponad 100 godzin praktyki w studiu,
- 40 godzin wykładów teoretycznych w 8-osobowych grupach,
- doświadczeni, profesjonalni wykładowcy praktycy,
- praca w profesjonalnym środowisku,
- indywidualny projekt finalny (produkcja singla),
- 10 % zniżki w WMS oraz u innych partnerów dla studentów kończących kurs.

Dla osób, które ukończyły bądź są w trakcie innych studiów o kierunku Realizacja Dźwięku przewidziano możliwość udziału w kursie obejmującym tylko zajęcia praktyczne - po okazaniu dyplomu ukończenia szkoły lub aktualnej legitymacji studenckiej.

Zapisy:

- e-mail: edu@warsawmix.com
- tel: 515-509-107

Kontakt:
WMS the Warsaw Mixdown Suite
Ul. Grzybowska 85c
01-207 Warszawa
warsawmix@gmail.com, www.warsawmix.com

       Powrót na górę


Akademia Dźwięku - Szkoła Abletona i cyfrowej produkcji muzycznej

Akademia Dźwięku to niekomercyjny, edukacyjny projekt realizowany przez warszawskie Stowarzyszenie 16 Wersów. Jego początki sięgają 2008 roku, kiedy to we współpracy z Fundacją Maraton zorganizowane zostały pierwsze warsztaty producenckie skierowane do młodych twórców hip-hopowych. Przez kolejne lata Akademia Dźwięku funkcjonowała zarówno jako samodzielny projekt, jak i w formie uzupełnienia innych działań Stowarzyszenia 16 Wersów, np. festiwalu Warszawskie Laboratoria Dźwiękowe. Od września 2008 do stycznia 2011 działalność Akademii koncentrowała się na organizacji różnorodnych, nowoczesnych warsztatów muzycznych skierowanych do młodych muzyków i producentów. Wraz ze startem portalu www.akademiadzwieku.pl, działalności rozszerza się o publikację przydatnych materiałów edukacyjnych poświęconych pracy z dźwiękiem.

Trzy główne priorytety działań:

- jak najwyższy poziom profesjonalizmu, użyteczności i zrozumiałości w przekazywaniu wiedzy
- dostosowanie do potrzeb, specyfiki i możliwości młodzieży
- jak najniższy koszt dostępu do wiedzy

Warsztaty

Specjalnością Akademii są Warsztaty. Od września 2008 w kursach wzięło udział wiele młodych osób, ucząc się rozmaitych aspektów pracy z dźwiękiem na różnych poziomach zaawansowania. Akademia Dźwięku ma ambicję tworzyć kompleksową ofertę warsztatów dostosowanych do możliwości i potrzeb młodzieży. W związku z tym, dzięki wsparciu sponsorów, koszt uczestnictwa w zajęciach jest niski, a czasem nawet zerowy. Kursy odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych (jeśli są w tygodniu) lub w ciągu dnia (weekendy). Programy zajęć dostosowane są do aktualnych potrzeb ich uczestników, niekiedy przestawiane są terminy i godziny spotkań - wszystko po to, aby uczyć się komfortowo i skutecznie.
Akademia uczy korzystając zarówno z technologii cyfrowej, jak i analogowej. W zajęciach wykorzystje oprogramowanie swych sponsorów: PSP Audioware, Izotope Inc, SPL, Voxengo, Nomad Factory, Sonic Charge, OHM Force, FX Pansion, Camel Audio, Rob Papen, SFX Machine, XLN Audio oraz NuSofting. Ponieważ warsztaty odbywają się w różnych miejscach, dysponuje zróżnicowanym zestawem sprzętu dźwiękowego, zawsze dostosowanym do specyfiki prowadzonych zajęć.

Kontakt:
Mateusz Telega, pomysłodawca i koordynator Akademii Dźwięku.
tel: 692-998-220, e-mail: mateusz.telega@akademiadzwieku.pl
Serwis www: http://akademiadzwieku.pl

Stowarzyszenie 16 WERSÓW
ul. Arciszewskiego 8, 01-483 Warszawa
e-mail: ekontakt@16wersow.pl

       Powrót na górę


Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

Uczelnia prowadzona przez Auxilium - Fundację Edukacji Społecznej.


Specjalność:

Realizacja dźwięku - zarządzanie studiem nagrań - licencjackie studia pierwszego stopnia.

Trzy tryby zajęć:
R1 - trzyletnie studia licencjackie dla osób po maturze, w systemie zaocznym.
R1 - trzyletnie studia licencjackie dla osób po maturze, w systemie dziennym (wieczorowym). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 - 21:15.
(Tryb R1 jest organizowany we współpracy z WSTH w Podkowie Leśnej (wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie).
R3 - szkolenie zawodowe (dzienne/wieczorowe, zaoczne).


Szkolenie obejmuje teoretyczny i praktyczny zakres zagadnień, podobny do tego, jaki obejmują studia licencjackie. Praktyka (350 godzin) z zakresu techniki scenicznej, studyjnej i realizacji dźwięku na potrzeby radia i telewizji, podstawy oprogramowania DAW oraz edytora. 
Szkolenie kończy się dyplomem ADRTViRD wraz z suplementem przedmiotów oraz ocen. Po zakończeniu nauki, będzie możliwość zdawania zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Realizacji Dźwięku. Wszelkich informacji udziela sekretariat i dyrektor studium.
W procesie kształcenia kładziony jest szczególny nacisk na zajęcia praktyczne. To nie jest kolejny kierunek, oparty tylko na wykładach z teorii. ADRTViRD ma do swojej dyspozycji profesjonalnie wyposażoną rozgłośnię radiową (www.polskalive.pl), ze studiem emisyjnym i postprodukcyjnym oraz stanowiska montażowe i zestawy do rejestracji dźwięku w terenie. Zajęcia organizowane są również w wynajętych do tego celu wysokobudżetowych studiach nagrań.
Wszyscy wykładowcy to wyłącznie czynni zawodowo realizatorzy dźwięku i dziennikarze z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy, na co dzień pracujący w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych przy największych produkcjach rozrywkowych i publicystycznych w Polsce oraz magazynach branżowych. To także akustycy z ponad 25-letnim doświadczeniem, przy realizacji koncertów (wszystkich liczących się na rynku polskich zespołów).


Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku: realizacjadzwieku.edu.pl


Dyrektor

Artur Zaremba, e-mail: a.zaremba@polskalive.pl, tel.: +48 888-333-747


Sekretariat w Warszawie

Kierownik sekretariatu: Joanna Sak
tel.: +48 888-333-585; +48 22-251-71-65
ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa
e-mail: sekretariat@realizacjadzwieku.edu.pl


Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 14:15 do 22:00 oraz podczas zjazdów.
Godziny przyjęć studentów:
• od poniedziałku do piątku: 14:15 - 16:00 oraz 18:15 - 20:00, 
• w dni zjazdów: 10:15 - 12:00 oraz 18:15 - 20:00.

       Powrót na górę


Akademia Realizacji Dźwięku - studia podyplomowe

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Studenci otrzymają wiedzę teoretyczną oraz odbędą szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora dźwięku. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, ale porusza również wiele zagadnień ogólnych z zakresu elektroakustyki oraz praktyki nagłaśniania estradowego, jak również montażu dźwięku do obrazu, czyli tzw. postprodukcji. Część zajęć zostaje ukończona egzaminem upoważniającym do uzyskania stosownych certyfikatów, np. Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110, a także Apple Logic Level One End User. Certyfikaty Avid są nieodpłatnym elementem programu studiów i każdy ze studentów może podejść do egzaminów nadających międzynarodowy certyfikat po zaliczeniu odpowiedniej ilość zajęć z obsługi oprogramowania Pro Tools. Na wykładach duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. To oznacza, iż program pomija wszelkie aspekty teorii matematyki oraz fizyki, choć w wymaganym stopniu niektóre zagadnienia poruszane są w kontekście wyjaśniania zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej. Studenci zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu oraz urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń zapoznają się z aspektami warsztatu realizatora nagrań oraz akustyka estradowego. Ćwiczenia praktyczne doskonalić będą m.in. umiejętności pracy na DAW, kształtowanie brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych.

 

SYLWETKA KANDYDATA
Od kandydata wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych – magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na dowolnym kierunku. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z programem studiów oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej z matematyki i fizyki umożliwiającą uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów technicznych. Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna praca na komputerze. Osoby początkujące będą miały - po ustaleniu z wykładowca prowadzącym - możliwość odbycia dodatkowych, odpłatnych zajęć wyrównawczych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Student otrzyma przygotowanie do świadomego i sprawnego nabywania doświadczenia i rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora estradowego, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk, realizatora dźwięku form multimedialnych. Studenci na podstawie otrzymanej wiedzy - podpierając ją w czasie studiów samodzielną pracą w formie ćwiczeń utrwalających zajęcia teoretyczne i praktyczne - po zakończeniu toku studiów będą zdolni do podjęcia samodzielnej pracy na w/w stanowiskach.

 

ZAKRES TEMATYCZNY
- Elektroakustyka
- Warsztaty realizacji dźwięku estradowego
- Technika Studyjna
- Warsztaty realizacji nagrań w studio
- Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań
- Instrumentoznawstwo
- Podstawy Produkcji Muzycznej
- Podstawy harmonii
- Podstawy akustyki
- Podstawy słuchowej oceny dźwięku
Łącznie 264 godzin zajęć. Czas trwania: 3 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela).
Zajęcia odbywają się przy ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, a także w terenie.

 

UKOŃCZENIE
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie. Dodatkowo certyfikaty Avid Pro Tools, po zdaniu egzaminów.

 

OPŁATY
Wpisowe (jednorazowe): dla absolwentów PJWSTK - 500 zł; dla absolwentów innych uczelni - 1.000 zł
Czesne za semestr: 3.200 zł (istnieje możliwośc płatności w ratach).

 

KONTAKT
www.ard.edu.pl
info@ard.edu.pl
Tel. 787-100-777, 788-777-100

       Powrót na górę


Szkoła Produkcji Muzycznej

To pierwsza w Polsce nowoczesna szkoła muzyczna. Muzykę dziś tworzy się w inny sposób i za pomocą innych narzędzi niż kiedyś, dlatego uczymy nowoczesnych technik twórczych na najnowocześniejszym sprzęcie. Wszystkie zajęcia prowadzone są w profesjonalnym studiu nagrań we Wrocławiu, wyposażonym w topowy sprzęt i instrumenty. Kadra to aktywnie tworzący producenci, muzycy i realizatorzy dźwięku znani z pierwszoplanowych polskich projektów i zespołów. Wykładowcy posiadają bardzo szeroką wiedzę z zakresu produkcji muzycznej, muzyki i realizacji dźwięku zdobywaną nie tylko podczas studiów ale przede wszystkim podczas niezliczonych godzin sesji nagraniowych i tysięcy już koncertów w europie i na świecie. Szkoła oferuje pięć kursów z produkcji muzycznej i obsługi daw zróżnicowanych tematyką, wiekową grupą docelową i poziomem zaawansowania.

MISTRZOWSKI KURS PRODUKCJI MUZYCZNEJ
Kurs został specjalnie przygotowany dla ludzi, którzy już tworzą własną muzykę i chcą poznać dokładnie wszystkie towarzyszące temu procesy twórcze i techniczne. Ideą kursu jest to, że to uczniowie tworzą a wykładowcy pilotują ich poprzez meandry estetyki muzycznej. Zajęcia prowadzone są na zasadach partnerskiej współpracy. Jako, że wykłada kilku producentów to uczniowie poznają kilka punktów widzenia i słyszenia muzyki. W trakcie zajęć z produkcji muzycznej do dyspozycji uczniów jest zarówno całe instrumentarium studia jak i umiejętności wykonawcze, doświadczenie i pomysły wykładowców. Każdy utwór stworzony podczas zajęć z produkcji muzycznej wędruje na mistrzowski cykl zajęć z miksu i finalizacji prowadzony przez Jacka Miłaszewskiego. Całości dopełnia odbywający się równolegle pełny kurs z obsługi programów Ableton Live oraz Apple Logic. Na koniec kursu zostanie wydany album muzyczny w formie cd zawierający powstałe utwory.

 
STUDIO ZA DARMO!
Jest dla nas bardzo ważne aby uczeń miał gdzie ćwiczyć, tworzyć i rozwijać się dlatego specjalnie dla uczniów kursu mistrzowskiego studio "Piwnica Pod Baronami" za darmo pozwala wykorzystywać pomieszczenie wraz z wyposażeniem i przynależnym sprzętem muzycznym i nagraniowym, w jeden dzień w tygodniu od 9:30 do 16:30. Zapisy "na studio" będą przyjmowane na każdych kolejnych zajęciach.
 
KURS PRODUKCJI MUZYCZNEJ
Kurs został stworzony tak aby uczeń poznał kulturę pracy w studiu i dowiedział się szczegółowo jak działa sprzęt i oprogramowanie służące do tworzenia muzyki. Podczas dziesięciomiesięcznego kursu uczeń dowie się, że muzyka to przede wszystkim emocje i najważniejsze jest ich przekazywanie za pomocą dźwięków, dobrze wyprodukowanych dźwięków. główny nacisk położony jest na jak najlepsze przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy w wirtualnym i analogowym środowisku studyjnym. Istotnym elementem programu jest nauczenie świadomego słuchania i fachowego słyszenia muzyki. Oprócz szlifowania umiejętności technicznych duże znaczenie ma wykształcenie w uczniu swoistego muzycznego szkieletu estetycznego bez względu na tożsamy dla niego gatunek muzyczny. Kurs przeznaczony dla ludzi po maturze aczkolwiek nie jest ona wymagana aby do łączyć do grona uczniów. Nie przewidzieliśmy żadnych górnych limitów wiekowych więc wszyscy pasjonaci produkcji muzycznej są mile widziani bez względu na wiek.
 
MŁODZIEŻOWY KURS PRODUKCJI MUZYCZNEJ
Podstawowe umiejętności charakteryzujące dzisiejszego producenta muzycznego to znajomość zasad muzyki, zdolność gry na instrumentach i umiejętność obsługi oprogramowania i sprzętu nagraniowego. O ile pierwszych dwóch, na poziomie przedmaturalnym można się z powodzeniem nauczyć w szkołach muzycznych o tyle dzisiejsza młodzież ma znikome szanse na poszerzenie swojej wiedzy z obsługi oprogramowania i sprzętu nagraniowego przed rozpoczęciem studiów. Kurs został stworzony tak aby uczeń poznał kulturę pracy w studiu i dowiedział się szczegółowo jak działa sprzęt i oprogramowanie służące do tworzenia muzyki. Podczas dziesięciomiesięcznego kursu uczeń dowie się, że muzyka to przede wszystkim emocje i najważniejsze jest ich przekazywanie za pomocą dźwięków, dobrze wyprodukowanych dźwięków. główny nacisk położony jest na jak najlepsze przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy w wirtualnym i analogowym środowisku studyjnym. Istotnym elementem programu jest nauczenie świadomego słuchania i fachowego słyszenia muzyki. Oprócz szlifowania umiejętności technicznych duże znaczenie ma wykształcenie w uczniu swoistego muzycznego szkieletu estetycznego bez względu na tożsamy dla niego gatunek muzyczny. Kurs przeznaczony dla młodzieży licealnej a nawet gimnazjalnej lecz nie przeszkadza to jednak jeśli jest się świeżo upieczonym maturzystą a chce się dołączyć do grupy.
 
KURS APPLE LOGIC
Autorski kurs obsługi apple logic stworzony w oparciu o szkolenia Apple Logic 101 i 301 jak i własne doświadczenie zebrane podczas wieloletniej pracy w tym programie. Uczymy tego programu od prawie 10 lat i wiemy dobrze, że najważniejsze aby uczniowie sami obsługiwali sprzęt i trenowali podstawowe odruchy a nie tylko obserwowali jak robi to wykładowca. Podczas kursu uczniowie pracują i ćwiczą w parach, po jednej parze na jeden komputer.
 
KURS ABLETON LIVE
Autorski kurs częściowo oparty na tych, na których szkolili się nasi wykładowcy. Analizując różne formy kształcenia się w obsłudze narzędzi do nowoczesnej produkcji muzycznej wiemy, że najważniejsze aby uczniowie sami obsługiwali sprzęt i trenowali podstawowe odruchy a nie tylko obserwowali jak robi to wykładowca. Podczas kursu uczniowie pracują i ćwiczą w parach, po jednej parze na jeden komputer.
 
KONTAKT
Szkoła Produkcji Muzycznej
Aleja Karkonoska 29/1
53-015 Wrocław
+48-505-094-940
Miejsce prowadzenia zajęć: www.piwnicapodbaronami.pl

       Powrót na górę


Kreacja Dźwięku: film, telewizja, gry - trzyletnie studia licencjackie przy Warszawskiej Szkole Filmowej

Wspólne tworzenie
Warszawska Szkoła Filmowa kształci już we wszystkich dziedzinach szeroko pojętych mediów. Komplementarna, nie oderwana od rzeczywistości wiedza i konkretne doświadczenie to droga do sukcesu i spełnienia marzeo. Nasza nowa specjalnośd to nowatorskie, jedyne w Polsce studia, które umożliwią zdobycie wiedzy i praktyki w udźwiękawianiu nie tylko klasycznych form, takich jak film, czy telewizja, lecz także gier wideo i rzeczywistości wirtualnej. Studenci kierunku Kreacji Dźwięku od początku nauki będą współpracowad ze studentami innych dziedzin sztuki filmowej: reżyserii, montażu, sztuki operatorskiej, czy kreacji gier wideo. Będą brad udział w warsztatach pracy z aktorami, montażowych, razem tworząc filmy, czy gry. Wspólne tworzenie daje doświadczenie niemożliwe do zdobycia na innych uczelniach.

Liderzy branży
Na kierunku Kreacji Dźwięku uczyć będą wybitni, czynni zawodowo specjaliści zarówno branży filmowej jak i tworzenia gier wideo:
• Andrzej Artymowicz - pionier komputerowego zapisu i montażu dźwięku w Polsce. Udźwiękowił 300 filmów telewizyjnych i 100 kinowych. Specjalista technik świata dźwiękowego w rzeczywistości wirtualnej.
• Grzegorz Lindemann - specjalista realizacji i postprodukcji dźwięku. Twórca udźwiękowienia ponad 50 polskich filmów fabularnych.
Marcin Przybyłowicz - wielokrotnie nagradzany kompozytor, aranżer, sound designer. Autor muzyki i dźwięku m.in. do gry Wiedźmin 3, współtwórca udźwiękowienia do Wiedźmina I i II, oraz The Vanishing of Ethan Carter. Kompozytor muzyki do wielu prestiżowych kampanii reklamowych.
• Jan Sanejko - kompozytor muzyki współczesnej, filmowej i do gier, a także orkiestrator i pianista. Laureat prestiżowej nagrody Young Talent Award Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Wykładowca na konferencji Game Music Connect w Londynie, oraz na krakowskim FMF.
• Lucyna Kuśmierczyk, Wiesław Znyk, Michał Dominowski, Patrycja Bukowska i inni.
Planujemy spotkania z wielkimi postaciami, zajęcia i warsztaty z m.in. Krzesimirem Dębskim, Maciejem Zielioskim.

Nowatorski program
Studenci kierunku Kreacji Dźwięku posiądą wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury, sztuki filmowej i współczesnych multimediów. W przeciwieostwie jednak do innych uczelni stawiamy na praktykę i kreację dźwięku od samych podstaw. Od pomysłu, przez proces tworzenia aż do gotowego dziełafilmu, reklamy, czy gry. Studenci już na pierwszym roku nauki będą brad czynny udział w powstawaniu etiud i gier wraz ze studentami innych kierunków. Poznają także m.in. innowacyjne metody montażu dźwięku, nowoczesny workflow filmowy, technologie dźwięku interaktywnego i udźwiękawiania rzeczywistości wirtualnej, „mocupy”, sampling, a także zawodowy język angielski, podstawy PR i budowania kariery w branży. Studenci będą wysyłani na plany filmowe, praktyki w studiach dźwiękowych, zdobędą wartościowe kontakty, które ułatwią im rozwijanie kariery i nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Sprzęt
Dla nowego kierunku Kreacji Dźwięku została specjalnie stworzona nowoczesna sala dydaktyczna. Studenci będą pracowad m. in. na najnowszych wersjach oprogramowania Avid (Pro Tools) i Waves, oraz oprogramowaniu do rekonstrukcji dźwięku Izotope. Uczelnia dysponuje także profesjonalnym studiem postprodukcyjnym z reżyserką, osobnym pomieszczeniem do nagrao aktorów.

Szczegóły rekrutacji i program studiów:
 Warszawska Szkoła Filmowa
 ul. Generała Zajączka 7
 01-518 Warszawa (Żoliborz)
 tel./fax: (22) 839-00-50
 www.szkolafilmowa.pl
 info@szkolafilmowa.pl

       Powrót na górę


PARTNERZY
Studia Nagraniowe i Koncertowe Polskiego Radia  Kancelaria Adwokacka - Damian Kosmala  Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku  LIVE SOUND & Installation  E-Muzyk.pl
PATRONATY
    Warsaw Electronic Festival     
AVT KORPORACJA
© by AVT Wydawnictwo 2016, All right reserved

----- Account: pp.eis.compl -----